Werkingssfeer

Voor wie geldt de CAO Uitvaartbranche?

De CAO Uitvaartbranche 2020 – 2022 is het resultaat van onderhandelingen en afspraken over arbeidsvoorwaarden, die zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. In beginsel mogen de werkgever en werknemer betere arbeidsvoorwaarden met elkaar afspreken, tenzij uit de CAO-bepaling blijkt dat hier geen ruimte voor is. Omdat de CAO Uitvaartbranche op twee artikelen na algemeen verbindend is verklaard geldt de CAO voor alle werkgevers én werknemers in de uitvaartbranche (zie afbeelding). Artikel 1.3 van de CAO over dispensatie en artikel 4.10 van de CAO over pensioenen zijn uitgezonderd. Controleer dus goed of de werkgever een lidmaatschap heeft lopen bij een van de werkgeversorganisaties die deze CAO hebben afgesloten. Ontbreekt het lidmaatschap dan zijn de zojuist benoemde artikelen in de CAO niet op u van toepassing, tenzij de CAO in de arbeidsovereenkomst op de werknemer van toepassing is verklaard. Desondanks kan de werkgever eigen afspraken hebben gemaakt over bijvoorbeeld het pensioen.

Is er dan toch een mogelijkheid dat de CAO Uitvaartbranche voor mij niet geldt?
Ja, indien de onderneming waar u werkt bij een van de Cao-partijen dispensatie (=vrijstelling) heeft aangevraagd en deze ook wordt verleend. Daarbij moet uw werkgever tevens lid zijn van de BGNU, WVNC of NARDUS anders is een dispensatieaanvraag niet mogelijk. De onderneming heeft hiervoor schriftelijk én gemotiveerd een aanvraag bij de geschillencommissie moeten indienen. De geschillencommissie besluit over de dispensatie. Meer informatie vindt u in het te downloaden Reglement Geschillencommissie.