Werkdagen, vrije dagen, rustdagen, compensatieverlof en pauzes binnendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Binnendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Werkdagen
In beginsel wordt op vijf dagen in de week gewerkt. Planning op maandbasis. Bij een dienstverband van minder dan 50% wordt in beginsel op maximaal 4 dagen in de week gewerkt.

Vrije dagen en rusttijden
Werknemers hebben bovendien recht op twee opvolgende vrije dagen op zaterdag/zondag of zondag/maandag. Soms kan het zo uitpakken dat de medewerker geen twee aaneengesloten dagen vrij heeft gekregen. Dit mag alleen gebeuren als daar onderling overleg over is gepleegd en/of de organisatie er een zeer groot belang bij had om de binnendienst medewerker nog een extra dag te laten werken. Op jaarbasis blijft de werknemer wel het recht behouden om minstens 26 keer twee aaneengesloten vrije dagen te hebben genoten! Dit staat gelijk aan een half jaar aan vrije weekenden. Daarnaast heeft de binnendienst medewerker tussen twee diensten recht op een rusttijd van minstens 11 uur.
Let op: Een onderneming mag onder bepaalde voorwaarden afwijkende bepalingen opstellen m.b.t. het bovenstaande over  ‘werkdagen’ en ‘vrije dagen’. De afwijkende bepalingen moeten wel zijn overeengekomen tussen de onderneming en een OR of personeelsvertegenwoordiging. Van een personeelsvertegenwoordiging wordt verwacht dat zij adequate trainingen hebben genoten of beschikken over de juiste expertise. Tot slot mogen de afwijkende bepalingen niet leiden tot een overtreding van de Arbeidstijdenwet.

Compensatieverlof
Om de gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week en 1040 uur per half jaar te bereiken kunnen werkgevers roostervrije dagen in het rooster opnemen ten behoeve van hun werknemers.  Incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur (maximaal 10 uur) van een half uur of minder maken nog steeds deel uit van de normale gemiddelde arbeidstijd. medewerkers  of de werkgevers kunnen opgebouwde plus-uren na onderling overleg  (laten) opnemen in de vorm van een compensatieverlof. Dit kan tot 24 uur van tevoren worden aangevraagd, zodat het dienstrooster door de werkgever kan worden aangepast. Het compensatieverlof kan slechts in blokken van minimaal 2 uur worden opgenomen aan het begin of einde van een ingeroosterde werkdag.
Toelichting: Een compensatieverlof verlof van 1 uur is niet mogelijk, maar van 4 uur bijvoorbeeld weer wel. Compensatieverlof resulteert in een verkorte dienst of zelfs een vrije dag.

In geval van verhindering op een vastgestelde vrije (halve) dag bestaat geen recht op een vervangende vrije tijd ofwel verlof. Voor de medewerker hebben we het hier alleen over wat de CAO regelt over buitengewoon verlof en bij een uitkering bij ziekte.
Let op: Een onderneming mag onder bepaalde voorwaarden afwijkende bepalingen opstellen m.b.t. het bovengenoemde over het ontbreken van een recht op verlof bij buitengewoon verlof of uitkering bij ziekte. De afwijkende bepalingen moeten wel zijn overeengekomen tussen enerzijds de onderneming en anderzijds een OR of personeelsvertegenwoordiging. Van een personeelsvertegenwoordiging wordt verwacht dat zij adequate trainingen hebben genoten of beschikken over de juiste expertise. De afwijkende bepalingen mogen niet leiden tot een overtreding van de Arbeidstijdenwet.

Ook kan het zijn dat de werknemer op een vastgestelde vrije (halve) dag toch in opdracht van de werkgever moet werken, vanwege bijzondere bedrijfsomstandigheden. Als hier sprake van is dan wordt in onderling overleg een vervangend verlof vastgesteld.

Pauze
Tot slot wordt de medewerker die recht heeft op een pauze in de gelegenheid gesteld om de pauze te houden in ruimtes die daar speciaal voor zijn ingericht.