CAO begrippen

Beschikbaarheid dienst / Beschikbaarheid rooster: Een beschikbaarheid dienst kan voor een werknemer worden ingepland in de tijd tussen de ingeroosterde diensten, waarin de werknemer beschikbaar moet zijn voor de werkgever. De werkgever kan de werknemer op deze momenten oproepen om zo snel mogelijk de afgesproken arbeid te verrichten. In de CAO wordt ook wel gesproken van een beschikbaarheid rooster als de werknemer nog voor beschikbaarheid diensten kan worden ingeroosterd.
Stel dat Henk van 09.00 tot 15.00 uur is ingeroosterd en vanaf 15.00 tot 17.30 op basis van beschikbaarheid. Dan zou hij nog voor een beschikbaarheid dienst kunnen worden opgeroepen tussen 15.00 uur tot 17.30 uur. Bekijk voor meer informatie onder ‘arbeidsverhouding’ de categorieën ‘binnendienst medewerker’ of ‘buitendienst medewerker’.

Dienstrooster:  Dit kan worden gezien als een regulier rooster. In dit rooster wordt duidelijk aangegeven hoe laat de diensten van de werknemer beginnen, eindigen of worden onderbroken.

Jaarsalaris:  12 x bruto maandsalaris

Maandsalaris: Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen vaste bruto maandbedrag, inclusief toeslagen voor zover over die toeslagen vakantiegeld en eventueel een structurele eindejaarsuitkering wordt opgebouwd.

Nachtdienst:  Een dienst die in de nacht valt tussen 00.00 tot 6.00 uur. Het is ook een nachtdienst als een deel van de ononderbroken dienst in de nacht valt.
Voorbeeld:  Malou heeft een beschikbaarheid dienst van 19.00 tot 01.00 uur. Ze draait een nachtdienst.

Oproepkracht: Een werkzame persoon die sporadisch op oproepbasis werkt, onder meer vanwege tijdelijke drukte of vanwege andere redenen.

Parttimer: Iemand die in deeltijd werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. In het contract kan een minimum of een gemiddeld aantal uren per week en/of per maand worden opgenomen. Ook kan in de arbeidsovereenkomst een maximum worden opgenomen. Het deeltijdwerk van een parttimer kan in de vorm van vaste tijden zijn afgesproken, maar ook andere flexibele contractvormen zijn mogelijk.
Wilt u weten of u een parttimer bent? Is uw werknemer een parttimer?  Bereken dan of de afgesproken uren in uw arbeidsovereenkomst onder de 1040 uur uitkomt in een periode van zes maanden.

Vakantiekracht: Een vakantiekracht vervangt  werknemers die i.v.m. de schoolvakantieperiodes zelf tijdelijk afwezig zijn.  De vakantiekracht heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij de start- of einddatum kan afwijken tot een week voor of na de schoolvakantieperiode.
Let op: De CAO-bepalingen die van toepassing zijn op oproepkrachten zijn tevens van toepassing op vakantiekrachten.

Overwerk: Wilt u weten of er sprake is van overwerk? Bereken dan of de opgedragen arbeid (van de werknemer) boven de 1040 uur uitkomt in een periode van zes maanden.
Bent u een werknemer die op 30 september 2014 al in dienst was bij uw werkgever en was het voormalig CAO Crematoria op u van toepassing? Dan wordt er voor overwerk een grens van 988 uren aangehouden in plaats van 1040 uur.

Plus-uren (meer-uren): In de arbeidsovereenkomst van de werknemer staan de afgesproken arbeidsuren vermeld. De uren die de werknemer méér werkt, zonder dat er sprake is van overwerk, worden als plus-uren aangemerkt.

Relatiepartner: Dit is de partner met wie de werknemer een relatie heeft op basis van een geregistreerd partnerschap, een (notarieel verleden) samenlevingscontract of een burgerlijk huwelijk.
Let op: De CAO-bepalingen die van toepassing zijn op de ‘gehuwde werknemer’ zijn tevens van toepassing op de werknemer met een relatiepartner.
Voorbeeld:  Marco gaat officieel registeren voor partnerschap. Hierdoor zijn onder andere de bepalingen ten aanzien van artikel 3.7 van toepassing . Ofwel 2 buitengewoon verlof dagen zoals bij het aangaan van een huwelijk.

Salaris: Het afgesproken bruto maandbedrag zonder toeslagen, vergoedingen en vakantietoeslag.
Let op: het salaris moet op grond van u of uw werknemers functie en arbeidsduur wel overeenkomen met de juiste salarisschaal. Kijk hiervoor bij ‘beoordelingen en beloningen’

Uitvaartbranche: Wilt u weten of uw organisatie of de organisatie waar u werkzaam bent valt binnen de uitvaartbranche? Controleer dan of de organisatie tenminste één van deze centrale functies uitvoert:
– het overbrengen/vervoeren van overledenen;
– het verzorgen en opbaren van overledenen;
– het regelen en begeleiden van uitvaartplechtigheden;
– het inrichten, exploiteren en onderhouden van een crematorium;

Eventueel in combinatie met:
– het inrichten, exploiteren en onderhouden van een begraafplaats (géén dierenbegraafplaats);
– het verzekeren van uitvaartkosten middels een natura-uitvaartverzekering.

Uitvaartonderneming: Een private onderneming in de uitvaartbranche, dus niet zijnde van de overheid.

Crematorium:  Een organisatie of een vestiging van een uitvaartonderneming in Nederland, niet zijnde van de overheid. Een crematorium exploiteert de inrichting voor lijkverbranding, met uitzondering van een crematorium voor dieren.

Uitvaartcentrum: De locatie waar een Uitvaartonderneming de onderneming exploiteert.

Uurloon: Het maandsalaris gedeeld door 173,33 uitgaande van een fulltime dienstverband.

Werkgever: Elke natuurlijke- of rechtspersoon die een Uitvaartonderneming heeft. Raadpleeg voor meer informatie de definitie van ‘Uitvaartonderneming’.

Werknemer: Ieder (natuurlijk) persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met een ‘werkgever’. Raadpleeg voor meer informatie de definitie van ’werkgever’ en  ‘Uitvaartonderneming’.

Vakvereniging/Vakbond: Werknemersorganisaties, die ten doel hebben de belangen van hun leden (werknemers) te behartigen. In de volksmond ook wel vakbond genoemd.