Verplichtingen van de werknemer volgens de CAO Uitvaartbranche

  • De werknemer is verplicht om de afgesproken werkzaamheden zo goed mogelijk te verrichten. Hierbij wordt verwacht dat de werknemer zich gedraagt en de aanwijzingen van de werkgever goed opvolgt, ook als deze aanwijzingen niet direct verband houden met de functie. Natuurlijk mogen de aanwijzingen van de werkgever niet onredelijk zijn!
  • De werknemer is ook verplicht om zich te houden aan de aanwijzingen van de werkgever die verband houden met de Arbowetgeving  (het gebruik van veiligheidsmiddelen, meewerken aan medische begeleiding, deelname aan periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek PAGO/PMO) et cetera). Medewerking van de werknemer wordt ook verwacht als de werknemer arbeidsongeschikt raakt en de werkgever schadevergoeding van een of meer derden wilt vorderen.
  • De werknemer is verplicht om de opgebouwde kennis en kunde die samenhangen met de functie geheim te houden. De kennis mag ook niet worden gedeeld als de werknemer uit dienst is getreden.
  • Als een werknemer naast zijn of haar hoofdberoep een activiteit uitoefent of een (bij)baan heeft (hierna: nevenfunctie), dan moet hier  schriftelijk toestemming voor worden gevraagd bij de werkgever.  Ook is de werknemer verplicht om (opnieuw) schriftelijke toestemming te vragen als de nevenfunctie problemen veroorzaakt bij het vervullen van de eigen functie. Denk hierbij ook  aan een werknemer die door de nevenfunctie minder kan worden ingezet voor diverse roosters  of minder (contract)uren kan werken. Geeft de werkgever geen toestemming? Dan moet  de werkgever dit binnen één maand, nadat de werknemer het verzoek heeft verzonden, schriftelijk  De reden van afwijzing mag niet ontbreken. 

Let op: Dit geldt ook voor het uitoefenen van een publieke (neven)functie, zoals wethouder of raadslid! 

  • Heeft de werknemer spullen in bezit van de werkgever dan is de werknemer verplicht goed voor de spullen te zorgen. De  werknemer kan bij het veroorzaken van schade aan de spullen worden verplicht  tot betaling van een (gedeeltelijke) vergoeding. Dit mag alleen bij  grove schuld of opzet  en/of  ernstige nalatigheid vanuit de kant van de werknemer.
  • De werknemer is verplicht zich presentabel op te stellen en zich te houden aan de regels van de werknemers omtrent representativiteit. Kleding valt hier ook onder.